Trump is a Clown Show, But He Isn’t Wrong – Joe Walsh